ಅರೆಬಿರಿದ ಪಾರಿಜಾತ
ಬರಹೇಳು ನಲ್ಲೆಯನ್ನು
ಮೊಗ್ಗೊಡೆದ ಜಾಜಿಮಲ್ಲೆ
ಇರಹೇಳು ಅವಳನಿನ್ನು!

ಬಿರಿದಂತೆ ಪಾರಿಜಾತ
ಅಳುಕೇಕೊ ಮೂಡುತಿಹುದು
ಅರಳಿರುವ ಮಲ್ಲೆಹೂವು
ಸಂಜೆಗೇ ಮುದುಡಬಹುದು

ಇರಲೆನ್ನ ಪಾರಿಜಾತ
ನಸುನಗುತ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ
ಸೊಗಸೆನ್ನ ಮಲ್ಲೆಹೂವು
ಉಳಿಯುವುದು ಗಂಧ ಜೊತೆಗೆ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.