ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ …. ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ “ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್, ಗಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.” “ಹೌದಾ ಯಾವ ಗಾದೆ? ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು” “ಅಂದ್ರೆ” “ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಕೈ ಕಸರಾಗ ಬೇಕಂತೆ” “ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು?” “ಪ್ರಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು” “ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಕೊಡುವ ಟೀಚರಿಗೆಚಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ? ಕೆಸರು ಅಂದರೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ?” “ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ” “ಮಡ್ಡ್.: ಮಡ್ಡ್. ಡರ್ಟಿ ಮಡ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಡೆಟ್ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಲ ಕೈ ತೊಳೆಯ ಬೇಕು.” “ಹಾಗದರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ?” “ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ.” “ಕತೆನಾ, ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ” “ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದ.. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೆಸರಾಯಿತು. ಮನೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಕು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅವನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿಂದ. ಈ ಗಾದೆಯ ನೀತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?” “ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ” “ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು.”

By Marcel Dsouza

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.