ಚುಂಮ್ ಚುಂಮ್ ಜಳಿಯಲಿ ಚುಂಯಿ ಚುಂಯಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯುವಾಗಲೇ ಚುಂಯಿ ಚುಂಯಿ ಸಂಗೀತ ಹೊರಡಿಸುವ ದೋಸೆ ತಿಂದಮೇಲೆಯೂ ಸಂಗೀತ ಹೊರಡಿಸುವುದೇ? ಅದು ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಪಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೊಂಯ್ಯ್ ಎಂದು ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಲು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಹೊಯ್ದ ದೋಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರದಿಯಂತೆ ತಿನ್ನಲು ಯಾರು ಎಷ್ಡು ದೋಸೆ ತಿಂದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯವುದು ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ. ಹೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಈ ತಗಡನ್ನು ಕಸಪೊರಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಿಡಿಸೂಡಿಯಿಂದ ಗುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೂ ಇರಲಿ, ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇ ಬೇಕು.ವೃತ್ತ ಬಿಡಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಣಿತದ ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೋಸೆ ವೃತ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೈ ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೈ ಯ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಅನಂತ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೋಸೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣವು ಅನಂತವಾಗಿರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅನಂತ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡತ್ತಿದೆ.
By Marcel Dsouza

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.