ಹಾಡಿದವರು : ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್
ರಚನೆ : ಈಶ್ವರ ಭಟ್
ಚಿತ್ರಗಳು : ಗೂಗಲ್

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.