ಕೊಳೆವದಂತೂ ಇಹುದು ನಾಳೆಯೊಳು, ಎಂದಿಗೋ
ಕೊರಗುವುದು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನದಕೆ!
ಹೊಳೆವುದಿಂದಿನ ದಿನಕೆ ಬಣ್ಣದಲಿ ಬಿಂಕದಲಿ
ನಲಿವಿನಿಂದಿಹುದಲ್ತೆ ದಿನದ ಹರಕೆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.