Photography by Ginigeophotography

ಹೂವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆಂದೂ ಕೇಳಿಸದು
ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಮಾನವನದು;
ಮಾನವನ ಮಾತುಗಳ ಆಲಿಸಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು
ಈಗೀಗ ಮಾತುಗಳ ಕಲಿಯುತಿಹುದು.

ಹೀಗೆನಲು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಡಿದವಳು ಕೇಳಿದಳು
ಮೌನ ಮಲ್ಲೆಯ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೆನೆಂದು;
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಡಿಸಿದವ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಾನೆಂದು
ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ನೆಪವಾಯ್ತು ಅವಳಿಗಿಂದು.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.