ಹರಟೆಮಲ್ಲರ ತಂಡ ದೇಗುಲದ ಜಗಲಿಯಲಿ
ಸಂಜೆಯಲಿ ಸೇರುವರು ಮಾತಿಗಾಗಿ;
ಊರು ಪರವೂರುಗಳ ಸುದ್ಧಿಯನು ಬೆರೆಸುವರು
ಸುಮ್ಮನುರಿವುದು ಮಾತು ತಣ್ಣಗಾಗಿ.

ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಮಿತಿಮಾಡುವರು
ಇವರ ಮಾತಿನ ಸುಳಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡು
ನಂದಿಬಟ್ಟಲ ಹೂವು ಹಿತವಾಗಿ ಅರಳುವುದು
ಈ ಮಾತನೆಲ್ಲವನು ಹೀರಿಕೊಂಡು!

ಒಣಮರದ ಎದುರಿದ್ದ ಮನೆಯ ಆ ಹಿರಿಮಗಳು
ಗಾಡಿಯಲಿ ಓಡಾಡುತಿದ್ದ ಬಗೆಯ
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳೂ ಸೊಗಸು
ಗಂಡ ಬಲು ಜೋರಿಹನು ಕುಡುಕರೊಡೆಯ!

ದೂರದೂರಿನ ರೈತ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕುಂಬಳವ
ನಮ್ಮೂರ ಜನರೂನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು;
ಹೊಸರೋಗ ಎಂದೇನು ಕಳವಳವೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ನಿಂಬೆರಸ ಬೇವುಗ‌ಳ ತಿನ್ನಬೇಕು.

ಚೀಟಿದುಡ್ಡೆಲ್ಲವೂ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆಯೆ ಹಾರಿ
ಹೊಸದು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿಯಂತೆ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹರಟೆ ಮನಮಾಡುವುದು
ನೋಡೇನೊ ಕಚ್ಚುವುದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂತೆ?

ಬೀದಿದೀಪಗಳುರಿದು ಎಲ್ಲ ಮುಖವೂ ಕಂಡು
ಅಂತಸ್ತಿನಂತರವು ಎದೆಗೆ ಬರಲು;
ಮನೆಯ ದಾರಿಯ ಹುಡುಕಿ ಜನರೆಲ್ಲ ತೆರಳಿದರು
ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದು ಅಮಲು!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.