ಹಾಡೆಷ್ಟನೋ ಬರೆದ ಕವಿ ಓದಿದರು ಹಲವರು
ಕವಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದವರ್ಯಾರು?
ಇರದ ಭಾವನೆಗಳನು ಎಳೆದು ತುಂಬಿದ ಅವನು
ಅವನ ಭಾವವ ಅರಿತರ್ಯಾರು?
ಮರವು ಎಲೆಗಳನುಳಿದು ದೇಹಗಾಯದ ನಡುವೆ
ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಹೊರದೂಡಲೇಕೆ?
ಹೂವರಳಿ ನಿಂತಾಗ ಚಿಟ್ಟೆಗೋ ಹಸಿವಾಯ್ತು
ಮೊಳಕೆಯಾದಿತೆ ಕಾಯಿ ಮಳೆಗಾಲಕೆ?
ಹುಳದ ರಕ್ಷಣೆಕವಚ ರೇಶ್ಮೆಯಾಗುವುದೆಂತೊ
ಕವಿಗಿಲ್ಲ ಅವನೊಲಿದ ಭಾವ
ಯಾವುದೋ ಹೊದಿಕೆಯಲಿ ಯಾರದೋ ಕನಸಿರಲು
ಜಿಗಣೆ ಕಳೆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಹಸಿವ!
ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಲು, ನಕ್ಕಂತೆ ನಟಿಸಿರಲು
ಜಗವು ಖುಷಿಪಟ್ಟರದು ಪಡಲಿ;
ಏನಾದರೇನಿಹುದು ಏನುಳಿದು ಹೊಳೆಯುವುದು?
ಎನುತ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕವಿ ಬಳಲಿ.

notebook-pencil-notes-sketch.jpg


By : Ishwara Bhat K

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.