ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ…

ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ – By Ishwara Bhat K


ಮನೆಯ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನು ನೆನೆದು
ಅವಳೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂದು ದಿಟ್ಟಿಸಿದಳು
ಯಾವುದೋ ಬೇಸರದ ರಾಗಗಳು ಸಂಜೆಯಲಿ
ತೇಲಿ ಬಂದಂತಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿದಳು.

ಜಳಕವಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಬಿಂದಿಯಿದೆ
ಮಸುಕೊಳಾಡುವ ಕೋಣೆ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ
ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿದ ತಲೆಯು ಗೋಡೆಯಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ
ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಕೊರಗುತಿದೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ.

ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ ಬರಹಗಳು ನಗುತಲಿದೆ
ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಭಾಗಗಳು ಸುಮ್ಮನಿಹವು;
ನಾಯಕನ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಗಲಭೆಯಲಿ
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಲಿವುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಗವು.

ಪಾತ್ರೆಯಲಿ ಉಕ್ಕೇರಿ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದ ಜಾಗ
ಮರೆತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತರಕಾರಿಯು
ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯ ಜಗವು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸು
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂದೇಕೋ ಸುಮ್ಮನಿಹವು

ಬಾಗಿಲನು ತುಸುತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗಲೆ ಕಾಂಬ
ತುಂಟ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಮಿಂಚದೆಲ್ಲಿ?
ಮತ್ತೆ ಎಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವೆನೆ? ಬರಲು
ಎದುರುಗೊಂಬುದೆ ಹಳೆಯ ರಂಗವಲ್ಲಿ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: