ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ

ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಯಿರೆ
ಬೇರೆ ಹೂಗಳದೇಕೆ ಹೇಳು ನೀನೆ
ನೋವೆನುವ ಎಲೆಗಳೋ ಶಂಕೆ ಕನಕಾಂಬರವೊ
ಈ ಮಾಲೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇನೆ

ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ನಗುತಿರುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಗಿ ಮುತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟುತಿರುವೆ
ಸಂಸಾರ ದಾರದಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ
ಜಾರದಂತೆಯೆ ತಡೆದು ಬಂಧಿಸಿರುವೆ

ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವುದೇನು, ಬಹು ಸುಲಭ ಎನ್ನುವರು,
ಕೆಲರು ಹಾರವೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತಿಹರು
ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ ಇಂಥ ರಗಳೆಯೆ ಇಲ್ಲ,
ಬರಿಯ ಬಿಡಿಹೂಗಳನೆ ಪಡೆಯುತಿಹರು

ಗಂಧವೋ ಚಂದವೋ ಎಂದೆನುವ ಗೊಂದಲಕೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಂಧವೇ ಹಿತವೆನಿಸಿದೆ
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕ ಹೂಗಳನಾಯ್ದು

ನಾ ಕೊಡುವೆ, ನೀ ಕಟ್ಟು. ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.


By: Ishwara Bhat K

Advertisements

2 Comments on “ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: