ಹೊಸ ಹೂವು!

ದಾರಿಯೊಲವಿನ ಗಂಧ; ತೊರೆಯದಿರು ನನ್ನಿಂದದೂರದಾರಿಯ ನಡೆಯೆ ಬೇಕೊಂದು ಬಂಧಗಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಿನಕೆನೀ ಜೊತೆಗೆ ಇರದಿರಲು ಏನು ಚಂದ? Advertisements

Advertisements