ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ನೀರು.

ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲುಸುಲಭವೆಂದರೂಉಳಿಯದಂತೆಯೆ ಹಿಡಿವ ಕಲೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಎಲ್ಲವನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಉಳಿದ ತಂಪಿನ ನೆನಪುನೆನಪು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೆ? ಕಾಂಡ ಪುಷ್ಟ. Advertisements

Advertisements