ಶುಭನುಡಿ – ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಪರದೆ ಸರಿಸಿರಿ.

ಶುಭಾ ಗಿರಣಿಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ಜೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವನಾ ಲೋಕವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಖುಷಿ ಹಾಗು ದುಃಖವೇ ಜೀವನ ಎಂದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ […]

Advertisements