ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಕಗ್ಗ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಬರೆದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಂದೇ ಉದ್ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೌಪದಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ವಸ್ತು, ವೇದಾಂತ, ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಓದಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಚೌಪದಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನವಾಗುವಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಷಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಅಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಗ್ಗ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಗ್ಗದ ಒಂದಾದರೂ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, […]

Advertisements