ಕಂಪೌಂಡಿನಾಚೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವ ಗಾದೆ. ಅನುಭವ ಜನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ, ಊರಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ಕಾಣದ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಾದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸುಖವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿಯೇ ಕರುಬುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಸಾರಿನ ಘಮ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪೌಂಡಿನ ಆಚೆಯ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಾರು/ಸಾಂಬಾರಿನ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದಕ್ಕೆ […]

Advertisements