ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತವಳು ಹೆತ್ತಾಗ!

ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮುಂದು, ಅನುಮಾನದಲಿ ಸೊಗಸುಕಳವಳವು ದಿನವುರುಳೆ, ಹಗಲೆ ಇರುಳು;ಇನ್ನೇನು ಇರುವಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಿರುವ ಗಳಿಗೆಯಲಿಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದವಳು! ಏನು ತಿನ್ನುವುದಿನ್ನು? ತಿನ್ನಬಾರದು ಏನು?ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಚೆನ್ನ ಎನುತ ಭಯದಿ;ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಳೋ ಹುಡುಗಿಅಂಜಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯ ಉಳಿಸಿ ಮನದಿ! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಮಂಜುಊಟ ಕರಗದು, ಹುಳಿಯ ತೇಗು ಗೋಜು;ಇದಕೆ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲವೋ, ಇದು ಹುಳಿಯ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಎಂದೆನುವ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ತೇಜು ನಾಲ್ಕರಲಿ ಬಹಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲಎಲ್ಲವೂ ಸೋಜಿಗವು ಕಣ್ಣ […]

Advertisements

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಎನ್ನುವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವೇ, ಆಕೆಗೆ ನಷ್ಟವೇ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸುಕುಮಾರಭಾವದಿಂದ ತಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂತಹದ್ದು? ಆಕೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನಂದದ ಭಾಗ್ಯಗಳು ತಂದೆಗೂ, ಪುರುಷರಿಗೂ, ತಾಯಿಯಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ […]

Learning from the best!!

Some say the lines in your palm have a certain message some even say it defines your lifeBut ever noticed trees and leavesThe tree never forces perfectionOn stem, leaves , flowers, root and fruitsThe design’s are unique and specialIn their own senseWith length and breadthWith colour and shapeWith time and […]