ಜಗದೇಕರಾಷ್ಟ್ರ – (ಡಿವಿಜಿ – ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ)

ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಆಪತ್ತು, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾದ ಕ್ಷೋಭೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಷೇಮವೆಂದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ, ಏಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಂತಿಯೆಂದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲ, ಏಕಸಮಾಜ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತಿಯೂ ಕ್ಷೇಮವೂ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡಿಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. …. ರಾಷ್ಟ್ರವಿರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಅತ್ಯಂತ […]

Advertisements