ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ.

ಸಹ ನೌ ಯಶಃ| ಸಹ ನೌ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಮ್|…… ಇದು ತೈತ್ತೀರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅನುವಾಕದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಾತುಗಳು. ತೈತ್ತೀರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕತೆಯೇ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಂತರ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಇದನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ, ವೈಶಂಪಾಯನರು ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಈ ಹೊರಬಂದ […]

Advertisements

The Escape;

An inquisitive angel descended from heavensWith big bright wings and a radiating haloEscaping the paradise only to encounter harrowing aura Being a model of rectitudeRushed to save humans in dolorous timesThe halo served like a lighthouse to lostBestowed with a feather from its wings to all who came Helping everyone […]