ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸ.

ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂದಹಾಸ ತರುವಂತಹಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರಿವಿರದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿದ್ದರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ೧. ಒಳ್ಳೇ ಇಷ್ಟದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಸವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಚಮಚವನ್ನೂ ಕೈಯ್ಯನ್ನೂ ನೆಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ೨. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ, ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ […]

Advertisements

When the precious pearls from the Sky rolled down to the earth;

It was the hottest day in summer that was filled with lot of humidity around. One could feel the literal vaporizing of the water in the air. The scorching sun was inhaling every little drop of water from the ground so mercilessly, making even the bees very difficult to find a […]