ನಿನ್ನ ಒಲವು ಎಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ.

ಹಾಡಿದವರು : ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್ ರಚನೆ : ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು : ಗೂಗಲ್ Advertisements

Advertisements