ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ – ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಕರದಲನಿಬರು ಕುಶಲರಾದರು!

ಕೌರವ -ಪಾಂಡವರ ವೈರವು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಆಯುಷ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಕೂಡಾ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಲೋಕದಜನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲು ಆಹಾರದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ವಿಷಗಳ ಹೆಸರೂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾಳಿಕೂಟ ಹಾಲಹಲವ ಕಾರ್ಕೊಲ ದಾರದ ವತ್ಸನಾಭಿ ಕರಾಳ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿಕಾವ ಶೌಕ್ಲಿಕ ಸುಪ್ರದೀಪಕವ ಹೇಳಲರಿದೆನಿಪೆಂಟು ವಿಷವನುಮೇಳವಿಸಿ ಬಳಿಕುಳಿದ ಮಧುರ ವಿಶಾಲವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಜ್ಜಾಯಗಳ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಳಿಕೂಟ, ಹಾಲಹಲ, […]

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ – ಹರಿದು ಹೆಚ್ಚಿತು ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರಿಗತಿ ವೈರ

ಕನ್ನಡದ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಕವಿಯಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗೆಗೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾಕವಿ ನಮ್ಮವನು, ಅವನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಓದುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಎಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಂದ ಬಂದವುಗಳು. ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಲುಗಳು ಇದ್ದು, ಅವಷ್ಟೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ನುಡಿ/ಕಾವ್ಯ/ವಿಮರ್ಷೆ/ಕೀರ್ತಿ/ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು […]